Terug naar Beroepscode bij gewetensbezwaar

Artikelen beroepscode bij gewetensbezwaar

Relevante artikelen in de Nationale beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden in relatie tot gewetensbezwaren

In cursief: aanvullende verduidelijking

Algemeen m.b.t. de beroepsuitoefening

1.1 Bewust zijn van de verschillen in normen en waarden tussen zorgvrager en jezelf; zo nodig en indien mogelijk je hierin oplossingsgericht opstellen
1.3 Bij het, in opdracht van andere professionals, moeten uitvoeren van handelingen waar je niet achter staat, dit beredeneerd aan die professional laten weten.
1.5 De grenzen van je eigen deskundigheid en beroepsverantwoordelijkheid in acht nemen.
1.9 Letten op je eigen sociaal, geestelijk (psychisch maar ook spiritueel) en lichamelijk welzijn.

In relatie tot de zorgvrager

2.4 Je eigen grenzen duidelijk maken aan de zorgvrager (ook geen ‘assisterende’ handelingen).
2.4 Geen intieme/seksuele relatie aangaan met de zorgvrager.
2.5 Het weigeren van medewerking aan bepaalde (be)handelingen op grond van gewetensbezwaren.
NB: dit is een uiterst middel; kijk eerst of je m.b.v. de andere artikelen op vooral professionele gronden de situatie ten positieve kunt beïnvloeden.

In relatie tot (in)formele samenwerkingspartners

3.1 Het ondersteunen van het goed functioneren van (o.a. gewetensbezwaarde) collega’s.
3.2 Kritisch blijven ten opzichte van de eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid (grenzen in acht nemen) en die van andere zorgverleners.
3.5 Waar nodig aan anderen de grenzen van een professionele relatie duidelijk maken.
3.7 (o.a. gewetensbezwaarde) Collega’s steunen die zich aan de Beroepscode willen houden.
3.8 Bijdragen aan een cultuur waarbinnen zorgvragers en (o.a. gewetensbezwaarde) zorgverleners (in opleiding) zich veilig kunnen voelen.

In relatie tot de samenleving

4.3 Indien er door collega’s acties worden gehouden: er op wijzen en er voor zorgen dat de gezondheid en veiligheid van zorgvragers niet in gevaar komt.