Over gewetensbezwaar

Als zorgverlener heb je dagelijks te maken met medische en ethische kwesties. Het kan zijn dat je bepaalde handelingen niet kan uitvoeren vanwege je christelijke levensovertuiging. Denk aan abortus, euthanasie of hulp bij zelfdoding. Je bent niet de enige: er zijn veel christelijke verpleegkundigen of verzorgenden die gewetensbezwaren hebben door hieraan mee te werken. De RMU wil jou als zorgverlener graag helpen om hier op een goede wijze mee om te gaan. Daarom hebben we een aantal veelvoorkomende thema's uitgewerkt met een Bijbelse visie, juridische adviezen, casus, protocol en literatuurverwijzing. Het doel is om jou als zorgverlener bij medisch-ethische vragen handvatten te bieden in je werk.

Ons vertrekpunt zijn de normen en waarden die ons voorgehouden worden door de Bijbel. De Tien Geboden die de Heere aan ons heeft gegeven, zijn heilzaam voor alle mensen. Ook voor degenen die Hem niet als God (willen) erkennen. Nu is bijvoorbeeld vanuit het gebod ‘Gij zult niet doodslaan’ nog wel te herleiden dat medewerking aan abortus provocatus, euthanasie en hulp bij zelfdoding strijdig is met dit gebod. Moeilijker ligt dat met de beslissing wel of niet reanimeren, of het staken of niet starten van een behandeling. Voor andere onderwerpen, zoals wel of niet (meewerken aan) inenten of orgaandonatie, zijn de antwoorden nog moeilijker direct herleidbaar uit de Bijbel. Toch is bij nader inzien en verdere doordenking, vaak wel een richting te duiden vanuit Gods Woord. Hierbij maakt de RMU dankbaar gebruik van de expertise op theologisch, maatschappelijk, juridisch, ethisch en verpleegkundig gebied. Op deze wijze wordt geprobeerd om zorgverleners met medisch-ethische en zorg-ethische vragen te helpen in hun denkproces om hun keuze te maken en standpunt in te nemen.

De website Gewetensbezwaar is een initiatief van de RMU Sector Gezondheidszorg & Welzijn.